Покана за свикване на общо отчетно събрание 2015

7-7
November, 2015 г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 7.11.2015 г. в 10,30 ч. в София в ресторант „Кристал Палас“, ул. Шипка 14, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет на НСПСИП през 2014 г.;

2. Приемане на финансов отчет на сдружението за 2014 г.;

3. Приемане на годишния бюджет на сдружени- ето за 2016 г.;

4. Обсъждане провеждането на Девета национална практическа конференция по педиатрия през 2016 г.;

5. Разни. Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят. Проектите за решения са на разположение на всички членове.