Покана за свикване на общо отчетно събрание 2019

19-19
November, 2019 г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 19.10.2019 г. в 10 ч. в София, хотел „Кристал палас“, ул. Шипка № 14, при следния дневен ред:

1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет на НСПСИП през 2018 г.;

2. приемане на финансов отчет на сдружението за 2018 г.;

3. приемане на годишния бюджет на сдружението за 2020 г.;

4. избор на управителен съвет и координатори на НСПСИП;

5. обсъждане провеждането на Тринадесета национална практическа конференция по педиатрия през 2020 г.;

6. приемане на нови членове;

7. разни.

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на посочения кворум на основание чл. 27, ал. 1 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно колкото и членове да се явят. Проектите за решения са на разположение на всички членове.