Покана за свикване на общо отчетно събрание

13-13
November, 2021 г.

Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната обявеното за 13.11.2021 Отчетно събрание на НСПСИП се отлага за неопределено време.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо отчетно събрание на членовете  на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, което ще се проведе на 13  ноември 2021 г./събота/ от 10.00часа в гр.София в хотел „Анел” гр.София бул.”Тодор Алексавдров”№14 в следният дневен ред:

1.Приемане отчет за дейността на Управителния съвет на НСПСИП през 2019 и 2020 г.

2.Приемане на финансов отчет на сдружението за 2019 и 2020 г.

3.Приемане на Проектобюджет за 2022г.

4.Обсъждане провеждането на Тринадесета национална практическа конференция по педиатрия през 2022 г.

5.Разни

Членство в НСПСИП

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от Устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум, събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Проектите за решения са на разположение на всички членове.

                                                                                              Управителен съвет на НСПСИП