Декларация касаещa проблемите на аутизма и свързаните с него разстройства.

ДО

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЛ. ”СВ. НЕДЕЛЯ” № 5

ГР. СОФИЯ

                              ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Приета на Шестата Национална научно-практическа конференция на специалистите - педиатри от извънболничната помощ, проведена на 22-24 март 2013 г. в гр Сандански, касаещо проблемите на аутизма и свързаните с него разстройства.

 

В Република България специалистите педиатри и ОПЛ ежедневно се срещат с много нерешени проблеми относно диагноза и лечение на децата и младежите с аутизъм и свързаните с него разстройства. През последните години нараства броят на децата с аутизъм и разстройства на развитието, което е свързано и с по-прецизната диагностика, добрата информираност и активното търсене на специализирана помощ от страна на родителите на засегнатите деца. Този проблем се среща по често и придобива все по-голямо социално значение обществен отзвук.

В световен мащаб честотата на разстройствата от аутистичния спектър е около 6 на 1000 (проучвания на САЩ и Великобритания), като честотата на аутизма е 1-2 на 1000. У нас не се води точна статистика за броя на децата с генерализирани разстройства на развитието, разстройства от аутистичния спектър, аутизъм.

В тази насока са предприети някои конкретни мерки от страна на МЗ. Създадена е работна група със задача да проучи проблемите и отправи предложение за въвеждане на мерки в областта на скпининга, диагностиката и възможните интервенции при лица с аутизъм с цел предоставяне на качествено обслужване и грижи за тези лица. В работната група са поканени за участие и представители на неправителствени и съсловни организации. НСПСИП има изпратен свой член, който активно участва във заседанията.

Ние подкрепяме насоките на работа на работната група свързани с проблемите на децата, страдащи от разстройства на развитието, от аутистичния спектър и аутизъм, които могат да се обединят в следните области:

• Ранна диагностика;

• Скрининг на децата от най-ранна възраст /18 и 30 месеца/ за откриване на аутизъм;

• Създаване и подържане на информационна система, базирана на нова концепция за по-пълно отразяване на състоянието, причините, последиците и подържане на регистър на регионално и национално ниво;

• Обучение на здравните специалисти /ОПЛ и Педиатри/, ангажирани с диагностиката, лечението и рехабилитацията на деца с разстройства на развитието/аутизъм, родителите и семействата;

• Прилагане на обществено-здравния подход към проблемите на децата с аутизъм и разрешаването им, като бъдат разработени национални и регионални стратегии в областта на общественото здраве, включващи интервенционни програми и предоставяне на подходящи услуги (дневни центрове, центрове за психо-социална рехабилитация, възможности за пълноценна професионална реализация) за постигане на пълноценна социализация и социална адаптация на тези деца;

• планиране и провеждане на информационни кампании за формиране на позитивно и отговорно отношение в обществото и професионалистите към децата с аутизъм;

С обединените усилия на всички заинтересовани страни, а именно лекари, психолози, родители и държавни институции, с ресурса който притежават ще спомогнат за разрешаване на казуси, усъвършенстване на диагностиката, подобряване на лечението и по-добра социална интеграция на децата и младежите в обществото.

 

 

22.03.2013                                                                                                                                                       Председател

                                             на НСПСИП:

                   /Д-р Клара Балджиева/