Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности (СМД) и стойността на медико-диагностични дейности (МДД) за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ

Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ без специалност „Педиатрия” ще могат да насочват неограничено деца до 18 години към лекар – специалист с придобита специалност педиатрия и профилните й специалности. От тази възможност ще се възползват и лични лекари с придобита специалност „Педиатрия”, но те ще могат да насочват неограничено по повод остри състояния деца до 18 година за консултация с профилните специалности по педиатрия за всяко остро състояние. Това изменение влиза в сила от 01.02.2011 година, от когато влизат в сила и Правилата.