Ранно детско развитие и превенция на нарушения в психичното развитие в ранно детство

Уважаеми колеги,

 

Предвид значимата роля на периода на ранното детство за здравето и развитието на детето, в Националната програма за закрила на детето - 2018 г. е предвидено разработване на национална Стратегия за ранно детско развитие, което стартира с подкрепата и на Министерството на здравеопазването.

Един от акцентите на Стратегията в системата на здравеопазване е повишаването на квалификацията на специалистите от извънболничната помощ (ОПЛ, педиатри) по въпросите на ранното детско развитие, оценка и проследяване на развитието и ранно откриване на проблеми и нарушения в развитието при деца от раждането до 3-годишна възраст и за консултиране на техните семейства.

В тази връзка, в НЦОЗА ще се проведе курс за продължаващо обучение.

 

Изпращам информация за курса на тема: „Ранно детско развитие и превенция на нарушения в психичното развитие в ранно детство”, предназначен за ОПЛ и педиатри - специалисти от извънболничната медицинска помощ, който ще се проведе по програмата за следдипломно и продължаващо обучение на Националния център по обществено здраве и анализи на 22 юни 2018 г. Таксата за участие е 30 лв.

 

 

Заявка за участие, която да съдържа трите имена, месторабота и длъжност, желаещите могат да изпращат на e-mail адрес: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

Курс за продължаващо обучение 2.3.3.2. „Ранно детско развитие и превенция на нарушения в психичното развитие в ранно детство”

Предназначение: за специалисти от извънболничната медицинска помощ (ОПЛ, педиатри)

Анотация: За осигуряване на условия за цялостно, комплексно и оптимално развитие на децата в ранна възраст (0-3 години), включително и чрез системно проследяване и оценка на психичното развитие в извънболничната помощ, медицинските специалисти ще бъдат запознати с особеностите на ранното детско развитие, методи за диагностика на психичното развитие и ранно откриване на нарушения, актуални аспекти в консултативната практика в помощ на родителите в комплексните грижи за децата в кърмаческа и ранна детска възраст.

Времетраене:  1 ден

Начало: 22.06.2018 г.

Брой курсисти: до 30

База за провеждане: НЦОЗА, Отдел «Детско и младежко здраве»

Ръководител: доц.Красимира Костадинова,дм

Телефон за справки: 02/8056414; 0887819519

e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg

 

За допълнителна информация и справки:

Доц. Красимира Костадинова, дм

Отдел „Детско и младежко здраве“

Национален център по обществено здраве и анализи

Бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, 1431 София

тeл.: 02/8056 414; Моб. тел.: 0887819519

e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg