Покана за свикване на общо отчетно събрание

12-12
October, 2013 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете  на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, което ще се проведе на 12 октомври   2013 г. от 10.30часа в гр.София в ресторант „Рубаят НДК» вход А5 /до пилоните/.

1.Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2012 г. 2.Приемане на финансов отчет на сдружението за 2012 г.

3.Приемане годишния бюджет на сдружението за 2014г.

4.Обсъждане на дейността на УС на НСПСИП по НРД 2014.

5.Обсъждане провеждането на Седма национална практическа конференция по педиатрия през 2014г.

6.Обсъждане участие на НСПСИП в  Академия по ваксинопрофилактика

7.Разни

 

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от Устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум, събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

 

Проектите за решения са на разположение на всички членове.

 

 

                                                Предс. на УС:

                                                                Д-р. Клара Балджиева