Устав

"НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ"


I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ И НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1 (1) НАИМЕНОВАНИЕТО на Сдружението е "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ".
(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице по смисъла на чл. 2 и 19, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
в частна полза в областта на детското здравеопазване за защита на професионалните права и интереси, професионално усъвършенстване, чрез координация сътрудничество и единодействие. (3) Сдружението възниква като юридическо лице с момента на вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в
Софийски Градски Съд - фирмено отделение. Сдружението може да разкрива клонове, като управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона. (4) СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ на сдружението е: гр. София, район "Възраждане", ж.к. "Сердика", бл. 23, вх. "В", ет. 7, ап. 69.
(5) Сдружението осъществява своята дейност като се самоиздържа. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност,
която е свързана с предмета на основната му дейност, като използва прихода от същата за постигане на определените в настоящия устав цели. Предметът на тази дейност се определя по-долу в настоящия устав. (6) Дейността на Сдружението се осъществява въз основа на действуващото българско законодателство, неговия устав и решенията на Общо събрание.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 2 (1) Сдружението има следните цели:
" Да защитава професионалните права, интереси и достойнство на своите членове;
" Да способства за професионалното усъвършенстване на своите членове;
" Да способства за създаването на добри колегиални взаимоотношения с ОПЛ и другите специалисти;
" Да представлява своите членове като страна при сключване на НРД по задължителното здравно осигуряване;
" Да участва в изработването на национални програми, свързани с детското здравеопазване.
(2) Целите по предходната алинея се постигат чрез използване на следните средства:
" Наблюдение за спазването на професионално-медицинските въпроси, свързани с упражняването на лекарската професия в областта на детското здравеопазване;
" Оказване на своевременна, достъпна и квалифицирана диагностично-терапевтична консултативна помощ;
" Определяне и категоризиране на рисковите медицински и социални фактори, на които са изложени децата и провеждане на конкретни мероприятия,
неутрализиращи тяхното неблагоприятно влияние; " Активно търсене на помощ и съдействие от държавни и обществени организации с цел обществена заангажираност към детското здравеопазване;
" Активно участие в национални програми за превенция на редица състояния с цел постигане на оптимално физическо и социално развитие на децата;
" Организиране на семинари за изучаване и обмяна на опит, включително международни.
(3) Участниците в семинарите заплащат на Сдружението такса за участие, с която се покриват разходите по заплащане наем на ползваните зали,
салони и други помещения, където се провеждат семинарите, както и таксите по поддръжка членството в международни организации със сходни цели и предмет на дейност. Чл. 3. (1) Основният ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на сдружението е:
а) популяризиране постиженията и опита в областта на детското здравеопазване;
б) представляване на своите членове в преговори с други лекарски организации, с държавни органи, както и НЗОК, БЛС и други съсловни организации;
в) подобряване на професионалната култура на членовете на Сдружението.
г) участие във вътрешни и международни професионални прояви от всякакъв ранг.
(2) Сдружението може да развива и ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С НЕГОВАТА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ, като:
" организиране на курсове и семинари по детска извънбилнична помощ;
" други дейности, незабранени от закона и отговарящи на изискването на настоящата алинея.
(3) Средствата от допълнителната стопанска дейност се използват единствено и само за постигане на определените с настоящия устав цели.
(4) Сдружението и неговите членове не могат да разпределят печалба.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Органи за управление на Сдружението са:
а) Общото събрание /ОС/;
б) Управителен съвет /УС/
(2) Органите по алинея първа изпълняват своите функции изцяло на обществени начала, освен в случаите изрична посочени в настоящия устав.
Чл. 5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички индивидуални членове на същото.
Чл. 6. (1) Общото събрание заседава един път годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в гр. София.
Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението, въз основа на писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице. (3) Поканата за свикване на ОС се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението
от Управителния съвет най-малко един месец преди датата на провеждането. В нея се посочват денят, часът, мястото и дневният ред за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. (4) Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум,
събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят. (5) В Общото събрание всеки член има право на един глас. По изключение се допуска гласуване с писмено пълномощно,
подписано от упълномощителя и подпечатано с личния му печат. Член на ОС няма право на глас, когато се решават въпроси отнасящи се до: а) него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен,
или по сватовство - до втора степен включително; б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения;
(6) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Изменение в устава и преобразуване или прекратяване
на Сдружението, както и членуването в други сдружения с нестопанска цел се решават с мнозинство 2/3 от присъствуващите. (7) Гласуването по всички въпроси се извършва явно или тайно, по решение на Общото събрание, включително и при избор на ръководни органи
или освобождаване на членове на такива органи. (8) По въпроси, които не са били вписани в обявения в поканата за свикване дневния ред, не могат да се вземат решения.
По изключение могат да се взимат решения, ако за включването на въпроса в дневния ред се вземе единодушно решение от присъстващите. Чл. 7. Общото събрание:
а) приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
б) приема други вътрешни актове;
в) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
г) приема и изключва членове;
д) взема решение за откриване и закриване на клонове;
е) взема решение за участие в други организации;
ж) взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
з) приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
и) приема годишния бюджет, план и отчет на Сдружението;
к) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
л) приема отчета за дейността на Управителния съвет;
м) отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Сдружението; н) взема и други решения, предвидени в устава.
Чл. 8. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на Управителния съвет и от лицето, водило протокола.
Чл. 9. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се състои най-малко от три и най-много от седем лица, членове на Сдружението,
избрани от Общото събрание за срок до пет години. Членове на УС могат да бъдат и ченове на Сдружението - юридически лица. Чл. 10. (1) Управителният съвет организира и ръководи работите на Сдружението и изпълнява всички функции,
които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, а именно: а) представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
б) осигурява изпълнението на решенията на ОС;
в) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
г) подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
д) подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
е) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
ж) определя адреса на Сдружението;
з) избира и освобождава Председателя на УС;
и) свиква ОС;
к) води книга с имената и адресите на членовете на Сдружението;
л) взима решение по всички въпроси от компетентността на ОС с изключение на тези по чл. 7 букви: "а", "в", "ж", "и", "л" и "м".
(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на месец, с изключение на месеците юли и август.
Свикването се извършва с покана, отправена от председателя на Управителния съвет до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочват датата, часът, мястото, където ще се проведе заседанието и неговият дневен ред. (3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъствуват повече от половината от членовете му.
(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията за ликвидация на Сдружението,
както и тези по чл. 10, ал. 1, букви: "в" и "е", които се взимат с мнозинство от всички членове. (5) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
(7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.
Решенията на УС могат да се взимат и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без възражение от всички членове на УС.
IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат само пълнолетни физически лица,
които признават и стриктно спазват настоящия устав и отговарят на следните условия: " да имат призната специалност "детски болести";
" да работят като специалисти педиатри в извънболничната помощ.
Чл. 12. Приемането на членове се извършва от Управителния съвет на Сдружението въз основа на писменна молба за членство, адресирана до Председателя на УС.
Чл. 13. Членовете имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението,да бъдат информирани за неговата дейност,
да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в настоящия устав; 2. да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятията на Сдружението;
3. да участват във всички мероприятия, организирани от Сдружението;
4. да участват в семинарите организирани от Сдружението;
5. да напуснат доброволно Сдружението след отправяне на уведомително писмо за прекратяване на членството, до Председятуля на УС.
Чл. 14. Членове на Сдружението имат следните задължения:
а) да спазват устава на Сдружението;
б) да съдействат за постигане на целите на Сдружението;
в) да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на устава;
г) да заплащат редовно членския внос и определените имуществени вноски. От плащане на членски внос се освобождават членовете:
пенсионери, бременни и в отпуск по майчинство; д) да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
е) за задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски.
Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението. Чл. 15. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:
1. С молба за доброволно напускане.
2. Със смъртта или поставяне под запрещение.
3. С изключване.
4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
5. При отпадане поради системно неучастие в дейността на Сдружението, които се констатират по документи.
Чл. 16. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи:
а) при системно нарушаване на устава;
б) когато с действията си уронва престижа на Сдружението или при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
(2) Решението за изключване по предходната алинея може да се обжалва пред ОС с писмена жалба, подадена в едноседмичен
срок от датата на съобщаването му на изключения.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 17. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост,
ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел. (2) Паричните средства на Сдружението се съхравяват в банкови сметки.
Чл. 18. Дейността на Сдружението се финансира от:
а) доброволни имуществени вноски от членове и от спомоществователи;
б) други източници, допустими съгласно действащото законодателство, включително приходи от допълнителна стопанска стопанска дейност,
свързана с предмета на основната дейност на Сдружението; в) членски внос.
Чл. 19. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет
и приет от Общото събрание на същото за наеми на административни сгради, офис техника, за закупуване на основни и оборотни средства в полза на Сдружението, за осигуряване оборудване, за финансиране на мероприятия и други дейности. Чл. 20. УС утвърждава финансова наредба за реда за набиране и изразходване на финансивите средства на сдружението.

VI. СРОК НА ДЕЙНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Сдружението се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.
Чл. 22. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Ощото събрание;
2. С решение на СГС-ФО когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
Чл. 23. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, която се извършва от УС или от определено от него лице.
Чл. 24. По отношение разпределението на имуществото след ликвидацията се прилагат законовите разпоредби.VII. заключителни разпоредби

§ 1. Сдружението има печат с надпис : "НС ПЕДИАТРИ ОТ ИБП". Всяко писмено изявление на Сдружението съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация и БУЛСТАТ номер.
§ 2. Сдружението има емблема и други символи, които се одобряват от Общото събрание. Изключителните права върху символиката
на Сдружението му принадлежат изцяло. Използването й е допустимо съмо с изричното писмено съгласие на УС.
§ 3. Този устав е приет на Учредителното събрание на Сдружението, проведено в гр. София на 20 април 2002 г.
и е изменен с решение на Общото събрание, проведено та 07 октомври 2005 г. и подлежи на вписване.


ТОЗИ ПРЕПИС ОТ УСТАВА Е ЗАВЕРЕН ЗА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ НА 07.10.2005 Г. ОТ:

Д-р. Антонова - Председател на ОС:

Д-р. Попниколова - Протоколчик на ОС:

Д-р. Гайтанджиев - Преброител на ОС: