Покана за свикване на общо отчетно събрание за 2019-2021

22-22
October, 2022 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо отчетно събрание на членовете  на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, което ще се проведе на 22 октомври 2022 г. /събота/ от 10.00часа в гр.София в хотел „Анел” бул.”Тодор Александров”№14 със следният дневен ред:

1.Приемане отчет за дейността на Управителния съвет на НСПСИП през 2019г.,2020г. и 2021 г.
2.Приемане на финансов отчет на сдружението за 2019г, 2020г. и 2021 г.
3.Приемане на Проектобюджет за 2023 г.
4.Обсъждане провеждането на Национална практическа конференция по педиатрия
5.Разни
6.Обяд

Членство в НСПСИП

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от Устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум, събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Проектите за решения са на разположение на всички членове.

 

                       Управителен съвет на НСПСИП