ДекларацияПриета на редовно отчетно събрание на членовете на  НСПСИП, проведено на  12.10.2013г., по предварително обнародвана в Д.В.бр.68/02.08.2013г. покана


Уважаеми  д-р Райчинов
Уважаеми  колеги,

Предлагаме  да се запази досегашният ред  за провеждане  на консултация и  лечение със специалист-педиатър и всички профилни детски специалности, осъществяван  с  МН№3 на  ЗЗОЛ от 0-18 г. при специалист по “Детски болести” и/или с придобита профилна специалност  по “Детски болести”, насочен от ОПЛ по повод остри състояния .
Аргументи :  От 2003г. работим по този начин и се оказа, че това е една добра медицинска практика. Най-точният критерий за оценка е Коефициентът детска смъртност, който по данни от НСИ за 2003г. е 12,3 на хиляда живородени деца , а за 2012г. е 7,8 на хиляда живородени деца. Смятаме, че и нашият труд е част от този процес! Затова и отново благодарим на УС на БЛС за подкрепата всяка година!
 Не желаем промяна на начинът на достъп например : директен без МН от ОПЛ, защото това ще доведе до неефективно и бързо изчерпване на средства, но още по-важно е, че  ОПЛ най-добре могат да прецизират необходимостта от консултации с педиатри и за 10 години никога не е имало преразход по това направление!
За съжаление въпреки спадът на коефициентът „детска смъртност”  в България той все още е на много високо ново за 7,8 на хиляда , а в ЕС за 2012г. е 4,18 на хиляда живородени деца. Затова настояваме, каквито и промени в НРД 2014 по отношение достъпът на деца до други специалисти да се предприемат в никакъв случай да не се отразяват на цените и обемите, касаещи прегледи при педиатри и всички профилни детски специалисти! Не  трябва да се променя качеството и обема на преглед, независимо дали е профилактичен в Програма „Детско здравеопазване”, по повод остро заболяване или диспансерен!

Не приемаме предложението да се ограничи достъпът на „по-големи деца” до педиатър и да е само малките !
 Аргументи :  Необходимостта от оказване на особени грижи за детето е заявена в Женевската декларация за правата на детето  от 1924 г. и в Декларацията за правата на детето, приета от Общото събрание през 1959 г., и призната във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г.
Член 1, от която гласи:
За целите на тази Конвенция "дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано.”
 От друга страна тясно профилните специалисти по педиатрия са изключително малко и предимно в София и ако се намали възрастта за консултация, тези деца няма да имат достъп не само до детски гастроентеролог например, но и до педиатър!
Предлагаме: Да се продължи утвърдената вече добра медицинска практика, да не бъдат подценявани педиатрите като специалисти , защото те извършват прегледите на деца  винаги комплексно и с внимание!


12.10.2013г.                                                Председател на УС на НСПСИП:
Гр.София                                 
                                                                      /Д-р Клара Балджиева/

Свали пълният текст